B.V. De Ghesellen                    Clubgebouw ENTREE 
Wilgenlaan 18
8302 AM  Emmeloord
tel. 0527 – 62 02 94

                                   

 

Bestuur:

Henk Meinen   meincar@ziggo.nl
Ad Verhagen   adverhagen90@gmail.com
Sim Spit          simspit@ziggo.nl

Algemeen emailadres: deghesellen@hetnet.nl

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

Dit is de privacyverklaring van BV De Ghesellen, gevestigd te Emmeloord, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656180, hierna te noemen: `de Vereniging`.  

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Sim Spit   email simspit@ziggo.nl

 

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel
Uw aanmelding als lid en het uitvoeren van de lidmaatschap overeenkomst. 

Persoonsgegevens :
Bondsnummer       :
Voornaam              :
Achternaam            :
Adres                     :
E-mailadres             :
Geboortedatum       :
Datum aanmelding   :

 

Grondslag : het ondertekende aanmeldingsformulier.
Bewaartermijn : gedurende het lidmaatschap tot 6 maanden na beëindiging lidmaatschap.
Ontvangers : wedstrijdleiders, bestuursleden, KNBB, websitebeheerder.
Versturen berichten via email op basis van BCC.
Het voeren van een ledenadministratie.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan ‘links’ naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.
De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy-beleid
De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.